Đề thi đáp án Vật Lý THPT 2021

Đề thi và đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2021: Xem ngay tại đây

Trong sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân). Thí sinh sẽ được chọn một trong 2 tổ hợp để thi là Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) hoặc Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học).

Mỗi môn thi trong tổ hợp có thời lượng làm bài 50 phút. Với môn Lý, thí sinh được phát đề vào 7h30 và bắt đầu làm bài vào 7h35 phút.

*Hiện tại đề thi và đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2021 đang được cập nhật…

Mã đề: 201 – hoigiasudanang.com

1. D2. A3. C4. B5. C6. D7. B8. B9. B10. C
11. C12. C13. D14. D15. B16. B17. A18.C 19. A20. C
21. B22. D23. C24. A25. A26. A27. B28. A29. D30. D
31. A32. D33.D  34. A  35. B 36. A 37.  A38. C39. C 40. C

Mã đề: 202 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 203 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 204 – hoigiasudanang.com

1. A2. A3. D4. D5. C6. C7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. C15. C16. B17. C18. B19. B20. A
21. C22. A23. A24. C25. A26. D27. A28. B29. C30. B
31. B32. D  33. B 34. C  35. D 36. D 37. A 38. B 39.  D 40.  D

Mã đề: 205 – hoigiasudanang.com

1. B2. A3. B4. C5.C 6. C7. B8. B9.C 10. D
11. A12. A13. B14. D15. A16. D17. C18.C 19.D 20.B 
21. D22. A23. C24. C25. D26. A27. A28. D29. D30. C
31. A32. D  33. B 34. C  35. B 36. A 37. C 38. B 39.  D 40. D 

Mã đề: 206 – hoigiasudanang.com

1. C2. D3. D4. C5. A6. C7.B 8. D9.A 10.C 
11. A12. B13. B14. C15. C16. D17. D18. B19. A20.D 
21. D22. B23. D24. A25. D26. A27. B28. A29. B30.C 
31. C32.  B 33.  A34.   C35.  A36.B  37.C  38.  A39. D  40.B  

Mã đề: 207 – hoigiasudanang.com

1. B2.D 3. D4. D5. A6. A7. A8. D9. A10. D
11. C12. B13. C14. A15. B16. C17. D18.C 19. B20. D
21. A22. A23. D24. B25. B26. C27. A28. C29. C30. B
31. B32. A  33.  C34. A35. C 36.  A37. C 38. A39. B  40. C

Mã đề: 208 – hoigiasudanang.com

1. D2. A3. D4. C5. A6. D7. B8. A9. C10. C
11. C12.B 13. D14. C15. C16.B 17. B18. D19.B 20. D
21. C22. B23. A24. B25. D26. D27. B28. A29. D30.A 
31. D32.  C 33.  D34.  A35.  D36.  B37.C  38.  C39. A  40. A

Mã đề: 209 – hoigiasudanang.com

1.A 2. D3. B4. C5. B6. A7.A 8. D9. C10. D
11. B12. D13. D14.D 15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. D22. D23. A24. B25. B26. D27. D28. D29. A30. A
31. B32.A   33. D 34. D  35. B36. A 37. D 38. A 39.C   40. B 

Mã đề: 210 – hoigiasudanang.com

1. A2. C3. A4. C5. D6. D7. B8. D9. B10. A
11. D12. B13. D14. A15. D16. D17. B18. C19. D20. C
21. A22. B23. C24. B25. C26. B27. C28. D29. C30. A
31. A32. C  33. D 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B39. C 40. A 

Mã đề: 211 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 212 – hoigiasudanang.com

1. D2. B3. B4. D5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. A12. C13. A14. C15. D16. A17. D18. C19. C20. B
21. B22. D23. A24. A25. C26. A27. C28. B29. A30. A
31. D32. C   33. B34. B  35. B 36. C 37. D 38. C 39. A  40. B 

Mã đề: 213 – hoigiasudanang.com

1. C2. A3. B4. D5. A6. B7. B8. A9. A10. B
11. D12. C13.D 14.A 15. D16. A17. C18. A19. D20. A
21. C22. B23. C24. A25. D26. B27. B28. B29. C30. D
31. C32. D33.D  34. B  35. B 36. A 37. C 38. C39. D 40. A

Mã đề: 214 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 215 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 216 – hoigiasudanang.com

1. D2. C3. B4.B 5. C6. C7. A8. A9. A10. C
11. B12.D 13. B14. D15. B16. B17.B 18. A19. A20. D
21. D22. A23. D24. D25. B26. D27. B28. A29. A30. A
31. B32. A  33. C34. D  35. B36. B37. D 38. A  39. D  40. D  

Mã đề: 217 – hoigiasudanang.com

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. A8. A9. A10. B
11. C12. C13. B14. D15.D 16. D17. A18. B19. D20. A
21. A22. B23. B24. B25.C 26. A27. C28.D 29. D30. B
31. D32.  C 33. B 34.  B 35.  A36.D  37.  C38.  B39. D  40.  B

Mã đề: 218 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 219 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 220 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 221 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 222 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 223 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Mã đề: 224 – hoigiasudanang.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
31. 32.   33.  34.   35.  36.  37.  38.  39.   40.  

Trong chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ với thời lượng 60 phút. Thời gian phát đề là 14h20, thời gian làm bài là 14h30. 9/7 là ngày thi dự phòng. Năm nay, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt.

Theo đó, các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2; không ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 sẽ tham dự kỳ thi đợt 1 ngày 7 – 8/7.

Đợt thi thứ 2 dành cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian cụ thể sẽ được Bộ GD-ĐT công bố sau.

Bên cạnh đó, năm nay, các thí sinh được đăng ký xét tuyển nguyện vọng trực tuyến và điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần trong khoảng thời gian từ ngày 7/8 đến 17h ngày 17/8.

(Visited 370 times, 1 visits today)

Leave a Comment