Đề thi thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

[Tổng hợp] Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đại học Đà Nẵng

Tổng hợp đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đề thi kết thúc học phần của các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng: Đại học ngoại ngữ, Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế, Đại học sư phạm…