Đăng ký trực tuyến PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT

GIAO DIỆN đăng ký xét tuyển PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2021

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2021