Đề thi thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

[Tổng hợp] Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đại học Đà Nẵng

Tổng hợp đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đề thi kết thúc học phần của các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng: Đại học ngoại ngữ, Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế, Đại học sư phạm…

Đề cương ôn tập môn Tư tưởng HCM ở cuối bài các bạn nhé. Click vào link sẽ gửi thẳng vào Facebook cá nhân không sợ lạc trôi tài liệu!!!

Đề 6 – ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Hội Gia sư Đà Nẵng Điện thoại: 0934490995 Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

(Thời gian làm bài thi 60 phút)

Đề Chẵn

(Dùng cho thí sinh có số báo danh chân trong danh sách)

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Cốt lõi của vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

1.2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khi xác định bước đi của thời kỳ quá độ ở nước ta cần tránh nhất tư tưởng gi?

1.3. Nhân tố quyết định hàng dấu mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố nào?

1.4. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, những bệnh tiêu cực trong hoạt động của nhà nước được xác định như thế nào?

15. Vì sao trong xây dựng đạo đức mới. Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải nếu gương đạo đức

Câu 2: (5 điểm)

Dựa trên cơ sở nào Hồ Chí Minh khẳng định Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn?

Đề 10 – Đề thi kết thúc học phần môn tư tưởng HCM

Hội Gia sư Đà Nẵng Điện thoại: 0934490995 Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

ĐỀ THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KẾT THÚC HỌC PHẦN (10)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề chẵn (Dùng cho thí sinh có số báo danh chẵn trong danh sách dự thi

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời văn tất các vấn đề sau:

1. Quan điểm khẳng định tài năng trí tuệ và đạo đức cao đẹp của Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng hay sai? Tại sao?

1.2. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa dân tộc có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng?

1.3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biện pháp cơ bản, lâu dài, quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

1.4. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của xây dựng, chỉnh đốn Đảng là gì?

1.5. Vì sao Hồ Chí Minh coi trọng việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong xây dựng Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam?

Câu 2: (5 điểm)

Cho biết Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh có những đặc trưng nổi bật nào? Liên hệ vấn đề xây dựng nhà nước ta hiện nay.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề 8

Hội Gia sư Đà Nẵng Điện thoại: 0934490995 Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (8)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề chẵn (Dùng cho thí sinh có số báo danh chẵn trong danh sách dự thi)

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

1.2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta còn tồn tại mấy hình thức sở hữu? Đó là những hình thức nào?

1.3. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhưng không được theo đuôi quân chúng?

1.4. Quan điểm: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là loại bỏ lợi ích cá nhân để tập trung cho lợi ích tập thể” có phải của Hồ Chí Minh không? Tại sao?

1.5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

Câu 2: (5 điểm)

Vì sao trong mối tương quan giữa đức và tài. Hồ Chí Minh luôn khẳng định “đức là gốc” của người cách mạng?

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề 9

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề 9
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề 9

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (9)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề lẻ (Dùng cho thí sinh có số báo danh lẻ trong danh sách dự thi

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời văn tắt các vấn đề sau:

1.1. Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và các học thuyết tư tưởng khác nhằm phục vụ cho cho lý tưởng nào của Người?

1.2. Trong lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã xác định lực lượng nào là quan trọng nhất và là hạt nhân cho khối đại đoàn kết dân tộc?

1.3. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

1.4. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đảng là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là dùng hay sai? Tại sao?

1.5. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Việt Nam có những tính chất cơ bản nào?

Câu 2: (5 điểm)

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng

Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Quý phụ huynh cần tư vấn tuyển Gia sư dạy kèm tận nhà
☎ Xin gọi
0934490995 – Cô Quyên để được hỗ trợ tư vấn miễn phí ☎
Phụ huynh có thể bấm vào nút Điện thoại
? đang hiển thị trên màn hình
Trung tâm gia sư Đà Nẵng

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (13)

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề 13
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề 13

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (13)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề lẻ
(Dùng cho thí sinh có số báo danh lẻ trong danh sách dự thi)

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Luận điểm sáng tạo cơ bản nhất của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là luận điểm nào?

1.2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu nhất để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

1.3. Tại sao theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn?

1.4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh, hiệu quả chúng ta cần phải làm gì?

1.5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố “chủ chốt của người cách mạng là nhân tố nào?

Câu 2: (5 điểm)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Học kỳ hè

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh - Học kỳ hè
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Học kỳ hè

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Kỳ hè năm học 2017 – 2018)

( Thời gian làm bài thi 60 phút)

Đề số 2: Dùng cho thể sinh có số báo danh CHẴN trong DANH SÁCH dư thi

Câu 1: (5 điểm) Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Để xây dựng Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh theo Hồ Chí Minh cần phải làm gì?

1.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những nội dung chủ yếu nào?

1.3. Để rèn luyện đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quán triệt các nguyên tắc nào?

1.4. Vì sao ở nước ta trong giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng: Phải ưu tiên phát triển nông nghiệp?

1.5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các lực cản chủ yếu nhất đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

Câu 2: (5 điểm)

Phân tích các phạm trù đạo đức cơ bản của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì sao Hồ Chí Minh quan niệm “Trung với nước, hiểu với dân” là chuẩn mực cơ bản nhất của đạo đức cách mạng? Sinh viên có thể làm gì để rèn luyện đạo đức theo chuẩn mực này?

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Thầy Lê Minh Thọ

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh - Thầy Lê Minh Thọ
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng Hồ Chí Minh – Thầy Lê Minh Thọ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề lẻ (dùng cho thí sinh có số báo danh lẻ trong danh sách dự thi)

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời văn tắt các vấn đề sau

1.1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng cần bị đánh đổ của cách mạng dân tộc gồm những “ai”?

1.2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trở lực nguy hiểm nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

1.3. Nguyên tắc cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc nào?

1.4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Kiệm nghĩa là gì?
1.5. Nền văn hóa mới, theo tư tưởng Hồ Chí Minh có những chức năng nào?

Câu 2: (3 điểm)

Làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH ở Việt Nam và nêu ý nghĩa của quan điểm đối với việc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

Sinh viên không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thì không giải thích gì thêm

Đề thi cuối kỳ môn tư tưởng Hồ Chí Minh 14

Đề thi cuối kỳ môn tư tưởng Hồ Chí Minh 14
Đề thi cuối kỳ môn tư tưởng Hồ Chí Minh 14

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề chẵn

(Dùng cho thí sinh có số báo danh chẵn trong danh sách dự thi)

Câu 1: (5 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu dân tộc của Hồ Chí Minh là giai đoạn nào?

1.2. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về chính trị, nội dung quan trọng nhất, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải làm gì?

1.3. Nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố nào? 1.4. Khi xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc nào?

1.5. Để xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải làm gì?

Câu 2: (5 điểm)

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bước đi và biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam và nêu ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng HCM 2017-2018

Đề thi kết thúc học phần tư tưởng HCM 2017-2018
Đề thi kết thúc học phần tư tưởng HCM 2017-2018

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Kỳ hè năm học 2017 – 2018)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề số 1: Dùng cho thí sinh có số báo danh LẺ trong DANH SÁCH dự thi

Câu 1: (5 điểm) Anh (chị) hãy trả lời vắn tắt các vấn đề sau:

1.1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm những nhân tố nào?

1.2. Vì sao Hồ Chí Minh coi trọng việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức trong xây dựng nhà nước mới?

1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước kiều mới ở Việt Nam gồm những nội dung chủ yếu nào?

1.4. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có chức năng cơ bản nào?

1.5. Quan điểm cho rằng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đảng là “Đảng phải có mối quan hệ mật thiết với nhân dân” là đúng hay sai? Tại sao?

Câu 2: (5 điểm)

Phân tích sự khác biệt trong quan điểm của Hồ Chí Minh và quan điểm của Nho giáo về bốn phạm trù: Trung, Hiếu, Cần, Kiệm. Sinh viên có thể làm gì để rèn luyện theo các tư tưởng đạo đức này của Hồ Chí Minh.

Sinh viên không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đề thi kết thúc học phần TTHCM Đề 3 Học kỳ hè

Đề thi kết thúc học phần TTHCM Đề 3 Học kỳ hè
Đề thi kết thúc học phần TTHCM Đề 3 Học kỳ hè

Đề số 3:

Dùng cho thí sinh có số báo danh LẺ trong DANH SÁCH dự thi

Câu 1: (6 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời văn tắt các vấn đề sau:

1.1. Nếu các biện pháp cơ bản cần thực hiện để xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Làm rõ mối quan hệ giữa tài và đức đối với người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.3. Chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo mô hình của Liên xô có đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh không? Tại sao?

1.4. Quan điểm cho rằng: Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một đường lối “đức trị” ở nước ta. Điều này đúng hay sai? Tại sao?

1.5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của xây dựng, chỉnh đốn Đảng là gì?

1.6. Quan điểm: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là loại bỏ lợi ích cá nhân để tập trung cho lợi ích tập thể” có phải của Hồ Chí Minh không? Tại sao?

Câu 2: (4 điểm)

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước kiểu mới và nêu ý nghĩa của nó trong xây dựng nhà nước ta hiện nay?

Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề chẵn

Đề thi tư tưởng Hồ Chí Minh Đề chẵn

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Kỳ hè năm học 2017 – 2018)

(Thời gian làm bài thi: 60 phút)

Đề số 4: Dùng cho thí sinh có số báo danh CHẴN trong DANH SÁCH dự thi

Câu 1: (5 điểm) Anh (chị) hãy trả lời vẫn tắt các vấn đề sau:

1.1 Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “giặc ngoại xâm” là kẻ thủ nguy hiểm nhất của CNXH là đúng hay sai? Tại sao?

1.2. Tại sao theo Hồ Chí Minh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn?

1.3. Nêu các phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.4. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh có chủ trương xóa bỏ các thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân không? Tại sao? 1.5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Cần” nghĩa là gì?

Câu 2: (5 điểm)

Hãy phân tích để làm rõ cơ sở khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể làm gì để góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh?

NỘI DUNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nội dung ôn thi Tư tưởng HCM
Nội dung ôn thi Tư tưởng HCM

(Dùng cho sinh viên Đại học Đà Nẵng thi kỳ hè, năm học 2017 – 2018)

I. Phần câu hỏi ngắn, sinh viên cần nắm vững các vấn đề có liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình trong các chương từ chương III đến hết chương VIII.

II. Phần câu hỏi tự luận, sinh viên cần nghiên cứu nắm vững các nội dung cơ bản được thể hiện trong các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về:

  1. Tính tất yếu, đặc trưng bản chất, các động lực cơ bản của CNXH ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay.
  2. Các nguyên tắc xác định bước đi, các bước đi và biện pháp tiến hành xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ ở nước ta và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay.
  3. Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự ra đời và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam
  4. Đại đoàn kết dân tộc và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết ở nước ta hiện nay.
  5. Xây dựng nhà nước kiểu mới mối quan hệ giữa việc sử dụng đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước ta và sự vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước ta hiện nay.
  6. Vai trò của đạo đức cách mạng, các chuẩn mực và các nguyên tắc rèn luyện đạo đức mới và ý nghĩa của nó đối với việc “lập thân, lập nghiệp” của sinh viên hiện nay?
  7. Vấn đề con người và chiến lược “trồng người” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kho tài liệu Đại học ngoại ngữ: Đề Thi Tổng hợp hoặc Tài liệu học tập

Bạn vui lòng đợi trong giây lát để tải Đề cương ôn tập

Cảm ơn bạn đã đợi nhé!!!
(Visited 9.878 times, 33 visits today)

Leave a Comment