Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Do Hội Gia sư Đà Nẵng biên soạn.