Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp - Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở đầu

Câu 1. Em cùng các bạn tham gia trò chơi “ tiếp sức “ kể về các quyền và nghĩa vụ của học sinh

Trả lời:

 • Hs cùng tham gia trò chơi

Câu 2. Theo em quyền và nghĩa vụ của học sinh có thuộc nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân không? Vì sao?

Trả lời:

 • Thuộc nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Vì đó là những quyền cơ bản của con người.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Nội dung của hiến pháp năm 2013 về quyền con người

Câu 1. Theo em, con người có những quyền gì? Nêu biểu hiện cụ thể của các quyền đó trong trường hợp 2 và 3.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Mọi người đều binh đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chinh trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội (Điều 16); Mọi người đều có quyên sống (Điêu 19), Mọi người có quyền bất khả xâm phạm vẻ thân thể, được pháp luật bảo hộ vệ sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm;

Nêu biểu hiện cụ thể của các quyền đó trong trường hợp 2 và 3.

 • TH2: Quyền được chăm sóc 
 • TH 2: Quyền được bảo vệ, bất khả xâm phạm

Câu 2. Quyền con người được quy định trong Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Bảo vệ quyền lợi và chăm sóc sức khỏe của công dân

2. Nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

a) Các quyền về chính trị, dân sự

Câu 1. Từ thông tin 1, em hãy nêu các biêu hiện cụ thể về các quyền chính trị, dân sự của công dân trong trường hợp 2 và 3.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • TH1:Đủ 18 tuổi đi bỏ phiếu bầu cử
 • TH2: Được quan tâm chăm sóc

Câu 2.  Việc quy định các quyền về chính trị, dân sự của công dân trong Hiền pháp 2013 có ý nghĩa như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có các quyển vẻ chinh trị, dân sự như: quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22), quyên tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định (Điều 23): quyển tự do ngồn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin. hội họp, lập hội. biểu tỉnh theo luật định (Điều 25); quyển bầu cử khi đủ 18 tuỏi trở lên và quyền ứng cử vào Quốc hội. Hội đồng nhân dân khi đủ 21 tuổi trở lên (Điều 27): quyên tham gia quản li nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhả nước về các vấn đẻ của cơ sở, địa phương và cả nước (Điều 28): quyển biểu quyết khi Nhà nước tỏ chức trưng câu ý dân khi đủ 18 tuổi trở lên (Điều 29)…

Câu 3. Em hãy nêu các biểu hiện cụ thể về những quyền kinh tế, văn hoá, xã hội của công dân trong trường hợp 2 và 3.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • TH2:  Anh V làm bảo vệ, còn vợ anh V bán vé số để kiếm sống.
 • TH3: Đảng và Nhà nước ta đã tích cực đầy mạnh các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, giúp người dân giải quyết phần nào khó khăn trước mắt.

Câu 4. Những quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội của công dân được quy định trong Hiền pháp năm 2013 có ý nghĩa như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Hiền pháp năm 2013 quy định công dân có các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội như: quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, xã hội (Điệu 26): quyên được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34); quyền làm việc, lựa chọn nghẻ nghiệp, việc làm và nơi làm việc (Điều 35): quyển học tập (Điều 39); quyên xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp (Điều 42).

Câu 5.  Em hãy nêu biểu hiện cụ thể về các nghĩa vụ công dân trong trường hợp 2 và 3.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • TH2: Sau khi tốt nghiệp Trung học phỏ thông, anh Q lên đường nhập ngũ.
 • TH3:  Anh N luôn nghiềm chỉnh chấp hành các quy định của Hiển pháp và pháp luật Việt Nam. Anh cũng dành nhiễu thời gian để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp và pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn, nhắc nhở các em thực hiện tốt nghĩa vụ của mÌnh, góp phản giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Câu 6. Theo em, tại sao công dân phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình?

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Mỗi công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền công dân  mà pháp luật Việt Nam qui định.Vì vậy phải thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân đối với nhà nước,có như vậy quyền công dân mới được bảo đảm.

Luyện tập:

Câu 1. Em hãy cho biết các ý kiến sau đây đúng hay sai. Vì sao?

a. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc chỉ cần thực hiện khi đất nước có chiến tranh và đó là trách nhiệm của các lực lượng bộ đội, công an và người lớn.

b. Tất cả mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng các quyền con người, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

c. Học sinh cũng được hưởng các quyển con người, quyển công dân quy định tại Hiến pháp năm 2013.

d.Học sinh còn ít tuổi nên không phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]


a. Sai. Vì đây là trách nhiệm của mỗi công dân

b. Đúng

c. Đúng

d. Sai vì mỗi công dân đều cần thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của mình phù hợp với mọi lứa tuổi

Câu 2. Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các tình huống sau đây?

a. H lền đọc tin nhắn trong điện thoại của chị gái.

b. A ngăn cản các bạn trong lớp đọc trộm nhật kí của M.

c. D khuyên M nên tich cực tham gia các buổi tổng vệ sinh làm sạch đường làng ở thôn xóm vào các ngày cuối tuần.

d. H chủ động đề nghị bố mẹ cho phép minh tự lựa chọn ngành nghẻ khi đăng kí thi đại học.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

a. Sai vì vi phạm quyền riêng tư của người khác

b. Đúng vì cần tôn trọng quyền riêng tư người khác

c. Đúng vì cùng tham gia bảo vệ  môi trường

d. Đúng vì nên lựa chọn nghề mà mình yêu thích và phù hợp với bản thân.

Câu 3. Xử lí tình huống

a. Thôn của B sắp tổ chức một cuộc họp để bản bạc phương án xây dựng sân vui chơi cho trẻ em. B có nhiều ý tưởng hay và rất muốn tham gia cuộc họp để bày tỏ ý kiến của mình nhưng lại ngại không biết mọi người có lắng nghe ý kiến của một người nhỏ tuổi không.

Dựa vào quy định của Hiến pháp năm 2013, em hãy đưa ra lời khuyên đề giúp B có những ứng xử phù hợp và đúng pháp luật.

b. Vì hoản cảnh khó khăn nên khi học xong lớp 9, bố mẹ muốn N phải nghỉ học để phụ giúpgia đình. N rất buỏn, muốn đi học tiếp nhưng không biết phải làm gì để thuyết phục bỏ thay đổi ý kiến.

Dựa vào quy định của Hiến pháp năm 2013, em hãy đưa ra lời khuyên đề giúp N.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

a. Nên tự tin tham gia đóng góp ý kiến vì mỗi công dân đều có quyền tham gia trao đổi và đóng góp ý kiến

b. Thuyết phục bố mẹ cho mình đi học và mình sẽ cố gắng chăm chỉ để có thể phụ bố mẹ , bên cạnh đó sẽ nói với bố mẹ về quyền được chăm sóc và đi học của mình

Vận dụng:

Câu 1. Em hãy liệt kê những hành vi học sinh nền làm và không nên làm để góp phản thực hiện tốt quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 •  Tham gia góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, pháp luật;
 • Chất vấn đại biếu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân về các lĩnh vực trong đời sống, xã hội;
 • Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của các cơ quan quản lí nhà nước;
 • Tham gia bàn bạc, quyết định chủ trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng;

Câu 2. Em hãy cùng các bạn tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại địa phương em đang sống. Viết báo cáo kết quả và chia sẻ lại với cả lớp.

Hướng dẫn trả lời Bài 16: Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

HS cùng tìm hiểu việc thực hiện các quyền con người

 • VD:Công dân có quyền được pháp luật bảo
 • Công dân phải góp phần bảo vệ đất nước
 • Theo luật thuế thu nhập cá nhân, những người có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng thì có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên tùy vào điều kiện hoàn cảnh như người độc thân hay người có gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng những người phụ thuộc thì có mức nộp thuế khác nhau.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức, giải kết nối tri thức 10 Giáo dục kinh tế và pháp luật, giải Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 sách mới bài 16, bài 16 Quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp

(Visited 1.539 times, 1 visits today)

Leave a Comment