Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài “Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)” lịch sử 12. Thông qua bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mạng Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1986)

1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới

 • Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước , cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho độc lập dân tộc và thống nhất của đất nước thêm bền vững.
 • Như vậy, độc lập và thống nhất không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là đường phát triển hợp của quy luật cách mạng nước ta.

2. Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 – 1980

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 – 1980.
 • Trong 5 năm nay, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
 • Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải về cơ bản đã được khôi phục và bước đầu phát triển:
  • Trong sản xuất nông ngiệp: Nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, được trang bị thê máy kéo.
  • Trong công nghiệp: có nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng…
 • Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, vùng mới giải phóng, giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ. Đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể…
 • Văn hóa – giáo dục: Xây dựng và nền văn hóa mới cách mạng. Hệ thống giáo dục mần non, phổ thông đều đại học đều phát triển.
 • Hạn chế: Kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân  và năng xuất thấp làm cho đời sống  nhân dân khó khăn. Trong xã hội nảy sinh nhiều tiêu cực.

3. Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 – 1985

a. Nhiệm vụ ,mục tiêu kế hoạch nhà nước 1981-1985

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (họp từ ngày 27 đến ngày 31 / 3 / 1982) khẳng định :

 • Nhiệm vụ :
  • Tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra với một số điểm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hoá.
  • Xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trải qua nhiều chặng, gồm chặng đường đầu tiên và những chặng đường tiếp theo.
  • Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).
 • Mục tiêu :
  • Sắp xếp lại cơ cấu , đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa  nhằm ổn định tình hình   kinh tế -xã hội .
  • Đáp ứng  nhu cầu cấp bách và thiết yếu   nhất của đời sống nhân dân , giảm nhẹ mất cân đối về kinh tế .

b.Thành tựu

Sau 5 năm, nước ta có những chuyển biến và tiến bộ đáng kể

 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp,đã chặn được đà giảm sút và có bước phát triển :
  • Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9% so với 1,9% của những năm 1976 – 1980.
  • Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,5% so với 0,6% trong những năm 1976-1980 .
  • Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước.
 • Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, ta hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thuỷ điện Sông Đà, thuỷ điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.
 • Các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

c. Khó khăn

 • Những khó khăn cũ chưa khắc phục , có mặt còn trầm trọng hơn , tình hình kinh tế – xã hội  chưa ổn định .
 • Xuất phát từ nhiều nguyên nhân  khách quan và chủ quan , nhất là  sai lầm, khuyết điểm  trong lãnh đạo  và quản lý , chậm khắc phục.

II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 – 1979)

 • Bảo vệ biên giới Tây Nam: Ngày 22/12/1978 tập đoàn Khơ me ở Cam-pu-chia do Pôn Pốt cầm đầu đã xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ nước ta từ Hà Tiên đến Tây Ninh.
 • Bảo vệ biên giới phía Bắc:
  • Ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).
  • Quân ta đã chiến đấu anh dũng. Đến ngày 18/3/1979, quân Trung Quốc rút quân ra khỏi nước ta.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 206 – sgk lịch sử 12

Trong việc thực hiện các kế hoạch nhà nước 5 năm  (1976 – 1980) và (1981 – 1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì?

Trả lời Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 – 1980:

Thành tựu và ưu điểm:

 • Trong sản xuất nông ngiệp: Nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng, được trang bị thêm máy kéo.
 •  Trong công nghiệp: có nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng…
 • Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, vùng mới giải phóng, giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ. Đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể…
 • Văn hóa – giáo dục: Xây dựng và nền văn hóa mới cách mạng. Hệ thống giáo dục mần non, phổ thông đều đại học đều phát triển.

Khó khăn và hạn chế:

 • Kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân  và năng xuất thấp làm cho đời sống  nhân dân khó khăn. Trong xã hội nảy sinh nhiều tiêu cực.

Kế hoạch nhà nước 5 năm 1981 – 1985:

Thành tựu và ưu điểm:

 • Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp,đã chặn được đà giảm sút và có bước phát triển :
  • Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9% so với 1,9% của những năm 1976 – 1980.
  • Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,5% so với 0,6% trong những năm 1976-1980 .
  • Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4% so với 0,4% trong 5 năm trước.
 • Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, ta hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thuỷ điện Sông Đà, thuỷ điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.
 • Các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Khó khăn và hạn chế:

 • Những khó khăn cũ chưa khắc phục , có mặt còn trầm trọng hơn , tình hình kinh tế – xã hội  chưa ổn định .
 • Xuất phát từ nhiều nguyên nhân  khách quan và chủ quan , nhất là  sai lầm, khuyết điểm  trong lãnh đạo  và quản lý , chậm khắc phục.

Câu 2: Trang 207 – sgk lịch sử 12

Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc tổ quốc nhân dân ta đã diễn ra như thế nào?

Trả lời Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986)

Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam:

 • Tập đoàn Khơ me đỏ do Pôn pốt cầm đầu xâm phạm lãnh thổ nước ta.
 • Tháng 5/1975 chiếm Phú Quốc và đảo Thổ Chu.
 • 22/12/1978: tập đoàn “Khơ me đỏ” do Pôn pốt cầm đầu,tấn công nước ta  từ Hà Tiên đến Tây Ninh.
 • Quân ta phản công,tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược..
 • 7/1/1979 quân đội Việt Nam  cùng với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn pốt,giải phóng Phnôm Pênh (7/1/1979)

Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tổ quốc: 

 • Hành động của Trung Quốc: ủng hộ Pôn pốt chống Việt Nam, khiêu khích dọc biên giới phía Bắc, dựng nên sự kiện “nạn kiều”, cắt viện trợ, rút chuyên gia.
 • Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu).
 • Nhân dân Việt Nam ở  6 tỉnh phía Bắc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ,Trung Quốc rút quân từ 18/3/1979.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 207 – sgk lịch sử 12

Giai đoạn mới của CM Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết để đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho nền độc lập và thống nhất đất nước thêm bền vững.

Như vậy, độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường phát triển hợp quy luật của cách mạng nước ta.

Câu 2: Trang 207 – sgk lịch sử 12

Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ  cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời câu hỏi

Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975:

 • Điều kiện thuận lợi:
  • Chiến tranh kết thúc, đất nước được hưởng hòa bình, thống nhất là điều kiện căn bản để kiến thiết, phát triển đất nước.
  • Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
  • Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.
 • Điều kiện khó khăn:
  • Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ đã để lại hậu quả rất nặng nề, làm chậm lại quá trình phát triển đất nước.
  • Ở miền Nam, di hại xã hội vẫn còn tồn tại, kinh tế mang tính chất nhỏ, phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài.

=> Dựa trên những thuận lợi sẵn có và vượt qua những khó khăn và thử thách, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thống nhất toàn diện đất nước và từng bước phục hồi, xây dựng lại đất nước ngày càng phát triển hơn.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 438 times, 1 visits today)

Leave a Comment