Đại học ngoại ngữ thông báo ngày 18/10/2018

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Thông báo ngày 19/10/2018

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Thông báo ngày 19/10/2018

Đại học ngoại ngữ thông báo ngày 18/10/2018
Đại học ngoại ngữ thông báo ngày 19/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [416.16.01] Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 20/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [416.16.01] Lịch sử và văn hóa Ấn Độ-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 20/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.18.07] Luyện âm-07

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 6-9, phòng: HB503

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [419.18.02] Luyện âm-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/10/2018,Tiết: 1-4, phòng: HC401

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [419.18.01] Kỹ năng tiếng B1.2-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 6-9, phòng: DC205

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [419.18.02] Luyện âm-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 19/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [419.18.01] Luyện âm-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 19/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.18.07] Kỹ năng tiếng B1.1-07

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 6-9, phòng: DA101

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.18.06] Kỹ năng tiếng B1.1-06

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 6-9, phòng: DC203

 

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Thông báo ngày 18/10/2018

Đại học ngoại ngữ thông báo ngày 18/10/2018
Đại học ngoại ngữ thông báo ngày 18/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [412.16.01] Tiếng Anh du lịch 2-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/10/2018,Tiết: 9-9, phòng: HB503

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [412.16.02] Biên dịch 1-02 (DL)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 4-4, phòng: HA503

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [412.16.01] Biên dịch 1-01 (DL)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/10/2018,Tiết: 4-4, phòng: HA503

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [308.15.02] Quản lý nhà nước và quản lý ngành-02 (SPA, SPATH)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 1-2, phòng: HC303

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [308.15.01] Quản lý nhà nước và quản lý ngành-01 (SPP, SPT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 20/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [308.15.01] Quản lý nhà nước và quản lý ngành-01 (SPP, SPT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 1-5, phòng: HC501

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/11/2018,Tiết: 9-10, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/11/2018,Tiết: 6-7, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/11/2018,Tiết: 2-3, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 12/11/2018,Tiết: 6-7, phòng: HB101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 05/11/2018,Tiết: 6-7, phòng: HB101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/10/2018,Tiết: 9-10, phòng: HA401

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.01] Nói 2 -01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2018,Tiết: 9-10, phòng: HA301

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.02] Nói 2 -02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/10/2018,Tiết: 2-3, phòng: HA401

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.02] Nói 2 -02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2018,Tiết: 2-3, phòng: HA301

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.16.01] Nói IV (Đời sống xã hội)-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/10/2018,Tiết: 9-10, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.16.01] Nói IV (Đời sống xã hội)-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/10/2018,Tiết: 9-10, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.16.01] Nói IV (Đời sống xã hội)-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/10/2018,Tiết: 6-7, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.16.01] Nói IV (Đời sống xã hội)-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/10/2018,Tiết: 6-7, phòng: HA101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.16.01] Nói IV (Đời sống xã hội)-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/10/2018,Tiết: 2-3, phòng: HA403

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.02] Nói 2 -02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/10/2018,Tiết: 2-3, phòng: HA103

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.02] Nói 2 -02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/10/2018,Tiết: 11-13, phòng: HA103

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.04] Nói 2 -04

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/10/2018,Tiết: 6-7, phòng: HB101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.17.04] Nói 2 -04

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 6-7, phòng: HB101

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [412.18.06] Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị-06 (CLC)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 1-2, phòng: HC501

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.15.01] Tiếng Trung tổng hợp VII-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 20/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.18.02] Tiếng Trung tổng hợp 1-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/10/2018,Tiết: 11-13, phòng: HA103

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.18.02] Tiếng Trung tổng hợp 1-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 20/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.18.01] Tiếng Trung tổng hợp 1-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 11-13, phòng: HA103

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [415.18.01] Tiếng Trung tổng hợp 1-01

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 19/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.18.05] Kỹ năng tiếng B1.2-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 1-4, phòng: DC202

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.16.03] Kỹ năng tiếng C1.1-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [412.16.04] Kỹ năng tiếng C1.1-04 (TM)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.15.05] Phiên dịch 3-05

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 19/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.15.03] Phiên dịch 3-03

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 18/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [411.16.02] Phiên dịch 1-02

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 18/10/2018

(Visited 144 times, 1 visits today)

Leave a Comment