Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1- Hội Gia sư Đà Nẵng

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 1 Lịch sử 9

Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1. Hệ thống, tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 9 Bài 1 bằng Sơ đồ tư duy độc đáo do Gia sư lớp 9 biên soạn.

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵnggia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

I. Liên Xô 

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– Khó khăn:

+ Chịu hậu quả nặng nề do Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra.

+ Các nước đế quốc phát động “Chiến tranh lạnh” bao vây kinh tế, cô lập về chính trị… chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết, nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại đất nước.

=> Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

– Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

– Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.

– Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh.

– Đời sống nhân dân được cải thiện.

– Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Luôn bị các nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế, chính trị, quân sự.

+ Phải chịu chi phí lớn cho quốc phòng, để bảo vệ an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Phương hướng chính của các kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) và kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

+ Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

+ Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật

+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

– Những thành tựu cơ bản:

+ Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học-kĩ thuật thế giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cùa loài người.

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân tộc. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô được coi là thành trì của hoà bình thế giới và chỗ dựa của cách mạng thế giới.

II. Đông Âu

(Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu)

– Hoàn cảnh lịch sử và quá trình ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy kích quân đội phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân và các lực lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, giành chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân (từ cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức.

– Hai nhà nước ở Đông Đức (thành lập 10-1949) và Tây Đức (thành lập 9-1949) chịu ảnh hưởng của hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

– Trong thời kì 1945-1949, các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân mà ngày nay thường gọi là cách mạng dân tộc dân chủ:

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn của chủ tư bàn.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.

=> Lịch sử các nước Đông Âu đã sang một trang mới.

III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng.

+ Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) năm 1949 và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa và đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình, an ninh của châu Âu và thế giới.

Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1

Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1- Hội Gia sư Đà Nẵng
Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1- Hội Gia sư Đà Nẵng
Lịch sử lớp 9 - Hội Gia sư Đà Nẵng
Lịch sử lớp 9 – Hội Gia sư Đà Nẵng
Lịch sử 9 - Bài 1 - Hội Gia sư Đà Nẵng
Lịch sử 9 – Bài 1 – Hội Gia sư Đà Nẵng

Trả lời câu hỏi SGK Sử 9 bài 1 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI (Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1)

Câu 1: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh….

Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

Trả lời:

Ngay từ đầu năm 1946, Đảng và nhà nước Xô Viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế – kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

– Những kết quả đạt được:

– Về kinh tế:

 • Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946 – 1950) trước thời hạn 9 tháng.
 • Năm 1950, công nghiệp tăng 73%.
 • Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng
 • Nông nghiệp vượt trước chiến tranh (1939).

– Về khoa học – kĩ thuật:

 • Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 2: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc….

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Trả lời:

Từ thập niên 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Xô Viết tăng trưởng mạnh mẽ:

– Về công nghiệp:

 • Bình quân tăng hàng năm 9,6%, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
 • Năm 1970, điện lực của Liên Xô đạt 740 tỉ Kw/giờ ( gấp 352 lần năm 1913, bằng sản lượng của 4 nước: Anh, Pháp, Tây Đức, I – ta – li – a cộng lại).
 • Năm 1971, thép đạt 121 triệu tấn ( vượt Mĩ).
 • Dầu mỏ đạt 353 triệu tấn.
 • Than đạt 624 triệu tấn

– Về nông nghiệp: Năm 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất trung bình 15,6 tạ/ha.

– Về khoa học – kĩ thuật:

 • Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ.
 • Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga – ga – rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.

Câu 3: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh:

 • Bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch
 • Năm 1945 nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền
 • Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời.

Câu 4: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu….

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ:

 • Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân
 • Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.
 • Ban hành các quyền tự do dân chủ

=> Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động.

Câu 5: Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc….

Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

Trả lời:

Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

 • Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản
 • Tập thể hóa nông  nghiệp
 • Công nghiệp hóa

Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH

Câu 6: Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được….

Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Trả lời:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước Đông Âu đã trở thành các nước công- nông nghiệp .

 • An ba ni :trước chiến tranh là nước nghèo nhất, tới năm 1970  công nghiệp được xây dựng, điiện khí hóa .
 • Bung ga ri : tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55 lần .
 • Tiệp Khắc : công nghiệp phát thiển , chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới
 • CHDC Đức : sản xuất tăng 5 lần , thu nhập quốc dân tăng 4 lần.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI (Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1)

Câu 1: Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa?

Trả lời:

Những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm:

 • Liên Xô và Đông Âu đều có chung một mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 2: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng….

Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973?

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 996 times, 1 visits today)

Leave a Comment