Ôn tập các số đến lớp triệu - toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức

Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập 1 trang 114 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Trong hình dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2019 (theo Tổng cục Thống kê). Đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó.

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

 • Hà giang: 854 679: Tám trăm năm mươi bốn nghìn, sáu trăm bảy mươi chín
 • Hà Nội: 8 053 663: Tám triệu không trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba
 • Quảng Trị: 632 375: Sáu trăm ba mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi lăm
 • Lâm Đồng: 1 296 906: Một triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm linh sáu
 • TP. HCM: 8 993 082: Tám triệu chín trăm chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi hai
 • Cà Mau: 1 194 476: Một triệu một trăm chín mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi sáu

Bài tập 2 trang 115 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Cho số 517 906 384.

a) Nêu các chữ số thuộc lớp triệu của số đó.

b) Nêu các chữ số thuộc lớp nghìn của số đó.

c) Nêu các chữ số thuộc lớp đơn vị của số đó.

d) Đọc số đó.

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Cho số 517 906 384.

a) Nêu các chữ số thuộc lớp triệu của số đó: 5 , 1 , 7

b) Nêu các chữ số thuộc lớp nghìn của số đó:  9, 0, 6

c) Nêu các chữ số thuộc lớp đơn vị của số đó: 3 , 8 ,4

d) Đọc số: Năm trăm mười bảy triệu chín trăm linh sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn

Bài tập 3 trang 115 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

a) Viết mỗi số 45 703, 608 292, 815 036. 5 240 601 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu : 45 703 = 40 000 + 5 000 + 700 + 3.

b) Số ?

50 000 + 6 000 + 300 + 20+ ..?.. = 56327

800 000 + 2 000+ ..?.. + 40+ 5= 802 145

3 000 000 + 700 000 + 5 000 +..?..= 3 705 090

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Viết mỗi số 45 703, 608 292, 815 036, 5 240 601 thành tổng (theo mẫu)

Mẫu : 45 703 = 40 000 + 5 000 + 700 + 3.

608 292 = 600 000 + 8 000 + 2000 + 90 + 2

815 036 =  800 000 + 10 000+ 5 000 + 30 + 6

5 240 601 = 5 000 000 + 200 000+ 40 000+ 6 000 + 1

b) Số ?

50 000 + 6 000 + 300 + 20+ 7 = 56327

800 000 + 2 000+100 + 40+ 5= 802 145

3 000 000 + 700 000 + 5 000 + 90 = 3 705 090

Bài tập 4 trang 115 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Số?

Số9 72446 875703 4104 297 603
Gía trị của chữ số 4440 0004004 000 000
Gía trị của chữ số 770070100 0007 000

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 5 trang 115 sgk toán 4 tập 1 KNTT:  Đố em

Cho một số có ba chữ số. Khi viết thêm chữ số 2 vào trước số đó thì được số mới có bốn chữ số lớn hơn số đã cho bao nhiêu đơn vị ?

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

 • 190 -> 2190
 • Ta có: 2190 – 190 = 2000 

=> 2190 > 190 (2000 đơn vị)

Luyện tập 3

Bài tập 1 trang 115 sgk toán 4 tập 1 KNTT: >,<,= ?

a) 98 979 ..?.. 701 352

b) 37 020 ..?.. 30 000 + 7 000 + 20

651 410 ..?.. 639 837

200 895 ..?.. 200 000 + 900 + 5

4 785 696 ..?.. 5 460 315

8 100 300 ..?.. 7 000 000 + 900 000

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) 98 979 < 701 352

b) 37 020 = 30 000 + 7 000 + 20

651 410 > 639 837

200 895 < 200 000 + 900 + 5

4 785 696 < 5 460 315

8 100 300 >7 000 000 + 900 000

Bài tập 3 trang 116 sgk toán 4 tập 1 KNTT: >,<,= ?

Số học sinh cấp Tiểu học trên cả nước tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2020 là 8 891 344 học sinh (theo Niên giám thống kê năm 2020).

a) Khi làm tròn số học sinh đến hàng trăm:

Nam nói: Số học sinh có khoảng 8 891 400.

Việt nói: “Số học sinh có khoảng 8 891 300”.

Theo em, bạn nào nói đúng?

b) Mỗi bạn dưới đây đã làm tròn số học sinh đến hàng nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Việt nói đúng

b)

Bạn 1: hàng trăm nghìn
Bạn 2: hàng nghìn

Bạn 3:  hàng chục nghìn

Bài tập 4 trang 117 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Trong siêu thị điện máy, cô bán hàng đã đặt nhầm biển giá tiền của bốn loại máy tính như sau:

Biết rằng máy tính C có giá thấp nhất, máy tính B có giá thấp hơn máy tính D nhưng cao hơn máy tính A. Em hãy giúp cô bán hàng xác định đúng giá tiền của mỗi máy tính.

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

 • C = 17 800 000 đồng
 • B= 22 300 000 đồng
 • A= 21 900 000đồng
 • D = 18 700 000 đồng

Bài tập 4 trang 118 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Bố mua cho Nam một bộ quần áo đồng phục, đôi giày và đôi tất hết tất cả 314 000 đồng. Trong đó, tổng số tiền của bộ quần áo đồng phục và đôi giày là 306 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi loại, biết rằng giá tiền của đôi giày nhiều hơn giá tiền của đôi tất là 107 000 đồng.

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]


Số tiền đôi tất là: 

 314 000 – 306 000 = 8 000 đồng

Số tiền đôi giày là:
8000 + 107 000 = 115 000 đồng

Số tiền bộ đồng phục là:
 314 000 – (115 000 + 8 000) = 191 000 đồng

Đáp số: tất: 8 000 đồng / giày: 115 000 đồng, đồng  phục: 191 000 đồng

Luyện tập 2

Bài tập 1 trang 119 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Tính nhẩm?

a) 8 000 000 + 4 000 000                               

15 000 000 – 9 000 000

60 000 000 + 50 000 000                               

140 000 000 – 80 000 000

b) 6 000 000 + 9 000 000 – 7 000 000

130 000 000 – 60 000 000 + 50 000 000

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) 8 000 000 + 4 000 000 = 12 000 000                           

15 000 000 – 9 000 000 = 6 000 000

60 000 000 + 50 000 000 = 110 000                              

140 000 000 – 80 000 000 = 60 000

b) 6 000 000 + 9 000 000 – 7 000 000 = 8 000 000

130 000 000 – 60 000 000 + 50 000 000 = 120 000 000

Bài tập 2 trang 119 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đặt tính rồi tính ?

370 528 + 85 706                    435 290+ 208 651

251 749 – 6 052                      694 851 – 365 470

Hướng dẫn trả lời Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: Giải toán 4 kết nối bài 33 Ôn tập các số đến lớp triệu, Giải toán 4 tập 1 kết nối tri thức bài 33, Giải toán 4 KNTT tập 1 bài 33

(Visited 46 times, 1 visits today)

Leave a Comment