đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia 2021

Cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn tiếng Anh (Full mã đề)

Cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn tiếng Anh. Chiều 8/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ thi môn cuối cùng là tiếng Anh với thời gian 60 phút.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2021 của Hội Gia sư Đà Nẵng tất cả mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

*Hiện tại đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đã được cập nht đầy đủ

MÔN ANH – Mã đề: 401 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. A2. C3. A4. A5. B 6. B7. A8. A9. D10. B
11. B12. A13. A14. C15. D16. C17. B18. D19. B20. C
21. C22. D23. A24. C25. A26. D27. D28. D29. C30. A
31. C32. B  33. C 34. D  35. A 36. C 37. B 38. B 39. B  40.D  
41.B 42. D43. B44. B45. D46. D47. B48. D49. C50. A

MÔN ANH – Mã đề: 402 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. A2. C3. D4. B5. D6. D7. C8. A9. C10. C
11. A12. B13. A14. D15. B16. D17. D18. D19. A20. B
21. A22. B23. A24. B25. B26. D27. A28. B29. D30. A
31. D32. D  33. D 34. A  35. A 36. A 37. B 38. A 39. B  40. D 
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 403 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. B2. C 3. B4. B5. A6. D7. D 8. A9. B10. D
11. A12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C18. C 19. B 20. D 
21. A22. A 23. A 24. B 25. C 26. B27. A 28. D 29. A 30. B 
31. C32. D   33. B  34. A   35. C  36. C  37. D  38.  C 39. D   40. D  
41.  C42. D  43. C  44. B  45. B  46. D  47. A 48.  C 49. D  50. B  

MÔN ANH – Mã đề: 404 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. D2. A3. B4. C5. D6. C7. B8. B9. C 10. D 
11. B12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B19. C 20. B 
21. B22. A23. C 24. C25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B 
31. A32. C   33. A  34. B   35. B  36. B  37. C  38.  A 39. A  40. C  
41. A 42. C 43. A  44. C 45. C  46. A  47. B 48.  B 49. A  50. A 

MÔN ANH – Mã đề: 405  – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. D2.  C3. B4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D9. B10. C 
11. D12. C 13.  A14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B 
21. D22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B 
31. D32. A   33. C  34. D   35. A  36. D  37. A  38. D  39. B   40. B  
41.  A42. B  43. A  44. A  45. B  46. D  47. B  48. A  49. A  50. D 

MÔN ANH – Mã đề: 406 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. A2.  A3.  C4. D5. B 6. D 7. B 8. B 9. C10. B 
11. C12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A 
31. D32. B   33. B  34. A   35. A  36. A  37. C  38. C  39. D   40. A  
41.  D42. C 43. D 44. C  45. D  46. C  47. B  48. A  49. C  50. C

MÔN ANH – Mã đề: 407 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. A2. C3. D4. A5. C6. D 7. A 8. B9. A10. CB 
11. B12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B30.  D 
31. B32. D  33. D  34.B   35. C 36. B 37. A  38. A  39. D   40. A  
41.  B42. D 43. A  44.  D 45.  C 46. D  47. A  48. A 49.  C 50.  C

MÔN ANH – Mã đề: 408 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. B2. C3. D4. D5. A6. A7. D8. B9. A10. A
11. B12. B13. B14. D15. D16. B17. B18. A19. C20. A
21. B22. C23. B24. C25. C26. C27. D28. A29. B30. D
31. C32. A  33. C 34. A  35. D 36. D 37. A 38. A 39. D  40. A 
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C47.  D48. B 49. C 50. B  

MÔN ANH – Mã đề: 409 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. D3. B4. B5. D6. B7. C8. B9. A10. C
11. C12. C13. D14. A15. A16. D17. B18. B19. A 20. A
21. D22. D23. A24. A25. B26.  A27. D28. D29. D30. B
31. D32. B  33. B 34. A  35.  D36.  B 37. B 38. B 39. B  40. A 
41. B 42.  B43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D48.  C49.  A50. A 

MÔN ANH – Mã đề: 410 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. D 3. A 4. B5. A6. B 7. B8. A9. A10. C 
11. D12. D 13. C 14.  A15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B 
21. C22. B 23. C24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A30. A 
31. A32. C   33. D  34.  C  35. C  36. D  37. C  38. D  39. B   40. A  
41.  C42.  C 43. C 44. A  45.  D 46. C  47. B  48.  B 49. D  50. A  

MÔN ANH – Mã đề: 411 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. B2. A3. D4. D5. B6. A7. C8. A9. B10. D
11. C12. A13. C14. D15. C16. B17. C18. C19. D20. C
21. C22. C23. B24. D25. B26. D27. B28. C29. D30. B 
31. D 32. B   33. A 34. B  35. A 36.  B37.  A38. B 39. A  40. C 
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C47. C 48. A 49. C 50. D  

MÔN ANH – Mã đề: 412 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. D2. A3. B4. B5. C6. A7. B8. B9. A 10. D
11. C12. C13. C14. A15. D16. D17. D18. C19. B20. C
21. D22. B23. A24. A25. C26. D27. B28. A29. C30. A
31. B32. D  33. D 34. A  35. A 36. B 37. D 38. B 39. D  40. B 
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D  

MÔN ANH – Mã đề: 413 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. D2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D9. D 10. B 
11. B12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A 
21. C22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 
31. D 32. C   33. D  34. C   35. C  36. C  37. A  38. C  39. C   40. A  
41.  A42. A  43. C  44. C  45. A  46. A  47. D  48.  C 49. A  50. C 

MÔN ANH – Mã đề: 414 – Thực hiện bởi: hoigiasudanang.com

1. B2. D3. A4. C5. B6. C7. A8. B9. B10. B
11. D12. C13. C14. C15. B16. D17. B18. A19. B20. C
21. D22. A23. C24. D25. D26. D27. B28. C29. D30 .C 
31. B 32. D  33. B 34. B  35. C 36.  B37. C 38. C 39. D  40. D 
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D47.  D48. A 49. C 50. B  

MÔN ANH – Mã đề: 415 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. A2. D3. D4. B5.B 6. A7. A8. A9.B 10. C
11. A12. B13. B14. D15. D16. A17. C18. A19. B20. D
21. C22. C23. D24. B25. B26. D27. D28. D29. B30. C
31. D32. A  33. A 34. A  35. C 36. A 37. D 38. A 39. C  40. B 
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D 

MÔN ANH – Mã đề: 416 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. B3. D4. D5. A6. C7. D8. A9. D10. C
11. C12. C13. B14. A15. D16. C17. A18. C19. A20. B
21. D22. D23. B24. D25. C26. C27. B28. B29. B30. D
31. D32. D  33. C 34. C  35. B 36. B 37. B 38. C 39. C  40. B 
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 417 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. C2. C3. C4. B5. B6. C7. B8. A9. C10. D
11. A12. C13. D14. A15. A16. C17. C18. B19. D20. D
21. D22. A23. B24. C25. C26. D27. A28. D29. D30. C
31. D32. D  33. A 34. A  35. D 36. A 37. A 38. D 39. A  40. D 
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A47.  C48. D 49. A 50. C  

MÔN ANH – Mã đề: 418 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. B2. C3. A4. D5. C6. B7. B8. C9. C10. A
11. D12. B13. A14. B15. B16. B17. D18. B19. D20. C
21. A22. B23. C24. C25. D26. C27. A28. D29. A30. C
31. C32. D  33. D 34. A  35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D 
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A47.  A48. B 49. B 50. C 

MÔN ANH – Mã đề: 419 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. C3. D4. A5. B 6. C7. C8. D9. C10. D 
11. A12. D13. B14. D15. A16. B17. A18. B19. D20. C
21. B22. C23. C24. D25. C26. A27. D28. C29. A30. C
31. D32. A  33. A 34. B  35. B 36. B 37. A 38. A 39. B  40. A 
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C  50. B  

MÔN ANH – Mã đề: 420 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. A2.  C3. D 4.  C5. B6. C 7. C 8. A 9. D 10. D 
11. C12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A 
21. A22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D 
31. D32. C   33. B  34. B   35. C 36. B  37. B  38. D  39. A   40. D  
41.  C42. B  43.D  44. B  45. A  46. B  47. A  48. C  49. A 50. B 

MÔN ANH – Mã đề: 421 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. C3. B4. C5. D6. C7. C8. C9. B10. A
11. A12. D13. D14. B15. A16. B17. C18. B19. B20. B
21. A22. A23. B24. B25. A26. C27. B28. A29. A 30. D
31. C32. C  33. A 34. A  35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C 
41. C 42. A 43. C 44.  A45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B  

MÔN ANH – Mã đề: 422 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. D3. A4.B 5. A 6.  A7. B8. C9.  B10. D 
11. C12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D 
21. A22. A 23.  D24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B32. D  33. A  34.A   35. C  36. B 37. B  38. C  39.  A  40. C 
41. B 42.  B 43. B 44. C  45. A 46. C  47. B 48. A  49. C  50. C   

MÔN ANH – Mã đề: 423 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. A2. B3. D4. C5. B6. D7. D8. A9. B10. B
11. A 12. B13. A14. C15. B16. D17. D18. C19. B20. D
21. B22. D23. A24. D25. C26.  C27. D28. C29.A 30.C 
31. C32. A  33. B 34. A  35. A 36.  A37.  A38. D 39. D  40. B 
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C  

MÔN ANH – Mã đề: 424 – Thực hiện bởi hoigiasudanang.com

1. D2. A3. B4. D5. B6. A7. C8. B9. D10.B 
11.D 12. B13. A14. C15. B16. A17. D18. A19. B20. A
21. D22. C23. C24. A25. A26. B27. A28. C29. A 30. A
31. B32. A  33. A 34. B  35. D 36. B 37. D 38. C 39. C  40. D 
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B 

Các mốc đáng chú ý sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
– Từ ngày 10/7: Công tác chấm thi sẽ được tổ chức và xong trước ngày 24/7.
– Ngày 26/7: Hội đồng thi công bố kết quả thi.
– Ngày 28/7: Xét công nhận tốt nghiệp
– Trước 30/7: Công bố kết quả tốt nghiệp THPT
– Chậm nhất ngày 2/8: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho học sinh
– Từ 26/7 đến 5/8: Thu nhận đơn phúc khảo và nhận danh sách phúc khảo
– Chậm nhất 20/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

*Hiện tại đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đang được cập nhật…

(Visited 3.865 times, 1 visits today)

Leave a Comment