đề thi mác 2 tham khảo 06

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Đề thi Mác – Lê-nin 2 tham khảo

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Đề thi Mác – Lê-nin 2 tham khảo

Đề thi Mác 2 của Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học sư phạm Đà Nẵng để các em tham khảo nhé.

ĐỀ CƯƠNG MAC II
———–
Chương I: Học thuyết giá trị

1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.

2. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa, mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa.

3. Lao động cụ thể, lao động trừu tượng.

4. Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.

5. Bản chất của tiền tệ và các chức năng của tiền tệ.

6. Quy luật giá trị.

Chương II: Học thuyết giá trị thặng dư

1. Công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của công thức chung

2. Hàng hóa sức lao động.

3. Bản chất của tư bản. Tư bản bất biến, tư bản khả biến.

4. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư.

5. Quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB.

6. Tích lũy tư bản, tích tụ và tập trung tư bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản.

7. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

8. Tư bản cố định, tư bản lưu động.

9. Chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

10. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.

11. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp.

12. Tư bản cho vay và lợi tức.

13. Tư bản ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng

14. Địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương III: CNTBĐQ và CNTBĐQNN

1. Tính tất yếu sự chuyển biến CNTB tự do cạnh tranh sang CNTBĐQ.

2. Đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền.

3. Quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh.

4. Lợi nhuận độc quyền và giá cả độc quyền.

5. Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước.

Chương IV: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

1. Thời kỳ quá độ lên CNXH

2. Những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN (giai đoạn thấp)

3. Những đặc trưng cơ bản của xã hội CSCN (giai đoạn cao)

Chương V: Một số vấn đề chính trị có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN.

1. Xây dựng nền dân chủ XHCN.

2. Xây dựng nhà nước XHCN.

đề thi mác 2 tham khảo 05
đề thi mác 2 tham khảo 05
đề thi mác 2 tham khảo 06
đề thi mác 2 tham khảo 06
đề thi mác 2 tham khảo 07
đề thi mác 2 tham khảo 07
đề thi mác 2 tham khảo 08
đề thi mác 2 tham khảo 08
(Visited 9.400 times, 7 visits today)

Leave a Comment