Đề thi cuối kỳ Pháp luật Đại cương [Năm 1 – Đại học Ngoại ngữ]

Đề thi cuối kỳ Pháp luật Đại cương [Năm 1 – Đại học Ngoại ngữ]

Hình thức thi : Tự luận

Thời gian làm bài : 75 phút (không được sử dụng tài liệu) 

Đề thi gồm có 3 câu hỏi 

Câu 1: Nhận định đúng sai và giải thích ngắn gọn (5 điểm) như bình thường thầy cô đã cho các bạn làm trên lớp. 

Câu 2: Phân tích hoặc so sánh về một vấn đề nào đó, có thể liên quan đến những chủ đề sau: 

 • Địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước chxhcnvn
 • Phân tích cơ cấu của những cơ quan này
 • Phân tích các đặc điểm của nhà nước
 • So sánh nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp
 • So sánh quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội hoặc quan hệ pháp luật hoặc quan hệ xã hội
 • Trình bày các đặc điểm của quan hệ pháp luật
 • Trình bày các đặc điểm của quy phạm pháp luật
 • Phân tích cơ cấu của một quan hệ pháp luật
 • Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật
 • Trình bày các trường hợp cần phải áp dụng pháp luật 
 • Phân biệt các loại lỗi … 

Các bạn nhớ cái nào có ví dụ thì các bạn nên nghiên cứu ví dụ để hiểu rõ. 

Câu 3 : bài tập tình huống (3 điểm bài tập tình huống sẽ liên quan đế phần vi phạm pháp luật.

Câu 1. Các nhận định sau đây đúng hay sai ? Giải thích tại sao ? ( 4 điểm )

a) Chính thể cộng hòa chỉ tồn tại trong kiểu nhà nước tư sản .

b ) Sự biến pháp lí chỉ bao gồm các hiện tượng tự nhiên mà gắn với nó là sự phát sinh, thay đổi, chấm dứt một quan hệ pháp luật cụ thể.

c ) Mọi chủ thể đều có thể thực hiện pháp luật dưới hình thức áp dụng pháp luật

d ) Tác hại của hành vi tham nhũng là những thiệt hại về kinh tế .

Câu 2. ( 2 điểm ) Phân biệt qui phạm pháp luật và qui phạm xã hội . Cho ví dụ minh họa.

Câu 3. ( 4 điểm ) Tình huống

Do có thù tức với Ngô Xuân H nên vào ngày 9/6/2009 nhân lúc anh H đang nảu gọi điện thoại , Đinh Văn C cầm một chiếc búa đinh tới phía sau đập vào đầu anh H một nhát sau đó C đập tiếp nhất thứ hai nhưng bị trượt và bị anh H gạt tay làm rơi búa . Anh H bỏ chạy nhưng C nhặt búa lên tiếp tục đuổi theo để đập anh H, may có mọi người giữ lại nên không thể tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội của Y nữa . Tỷ lệ thương tích anh H phải chịu la 12 % .

Hỏi:
1. C có vi phạm pháp luật không, tại sao ?

TÀI LIỆU ÔN TẬP – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG – SAI? GIẢI THÍCH? Pháp luật đại cương

(Visited 21.505 times, 1 visits today)

Leave a Comment