Giải bài tập toán lớp 6 tập 1 bài 9

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 9: Dấu hiệu chia hết [Kết nối tri thức]

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Bài 9: Dấu hiệu chia hết trang 34, trang 35, trang 36, trang 37 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵnggia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Hoạt động 1: Trang 34 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số 230 chia hết cho 2 và cho 5

Hoạt động 2: Trang 34 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) Thay dấu * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì n chia hết cho 2

b) Thay dấu * bởi các số 0; 5 thì n chia hết cho 5

Luyện tập 1: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. a) 1 954 + 1 975 không chia hết cho 2

Vì 1 954 có chữ số tận cùng là 4 chia hết cho 2 và 1 975 có chữ số tận cùng là 5 không chia hết cho 2

    b) 2 020 – 938 chia hết cho 2

Vì 2 020 và 938 có chữ số tận cùng là 0 và 8 nên đều chia hết cho 2

2. a) 1 945 + 2 020 chia hết cho 5

Vì 1 945 và 2 020 có chữ số tận cùng là 5 và 0 nên đều chia hết cho 5

    b) 1 954 – 1930 không chia hết cho 5

Vì 1 954 có chữ số tận cùng là 4 không chia hết cho 5, 1 930 có chữ số tận cùng la 0 chia hết cho 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Hoạt động 3: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhóm các số chia hết cho 9:  27 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 9 82 ; 195

Hoạt động 4: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng các chữ số của số 9 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 27 là 9 chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 82 là 10 không chia hết cho 9

Tổng các chữ số của số 195 là 15 không chia hết cho 9

Luyện tập 2: Trang 35 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số 12∗¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Hay 1 + 2 + * chia hết cho 9

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * là 6

Vận dụng: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Vì 108 chia hết cho 9 nên bác nông dân có thể trồng được như thế

Số cây dừa bác cần để trồng là:

108 : 9 + 1 = 13 (cây)

Hoạt động 5: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhóm các số chia hết cho 3:  42 ; 234

Nhóm các số không chia hết cho 3:  80 ; 191

Hoạt động 6: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Tổng các chữ số của số 42 là 6 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 234 là 9 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 80 là 8 không chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 191 là 11 không chia hết cho 3

Luyện tập 3: Trang 36 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số 12∗5¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3

Nên 1 + 2 + * + 5 chia hết cho 3 hay 8 + * chia hết cho 3

Vì 0 ≤ * ≤ 9 nên * ∈ {1; 4; 7}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.10: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

324 ; 248 ; 2 020 ; 2 025

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 9 – Câu 2.10 trang 37

Bài làm:

Các số chia hết cho 2 là: 324 ; 248 ; 2 020 

Các số chia hết cho 5 là: 2 020; 2 025

Câu 2.11: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025

Hướng dẫn giải Câu 2.11 trang 37bài tập toán lớp 6 bài 9

Bài làm:

Các số chia hết cho 3 là:  450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025

Các số chia hết cho 9 là:  450 ; 2 025

Câu 2.12: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô chia nhóm được như vậy không?

Hướng dẫn giải Câu 2.12 trang 37bài tập toán lớp 6 bài 9

Bài làm:

Tổng các chữ số của số 290 là 11 không chia hết cho 9 nên 290 không chia hết cho 9

Vậy không thể chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm.

Câu 2.13: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 9 – Câu 2.13 trang 37

Bài làm:

Tổng các chữ số của 162 là 9 chia hết cho 9 nên chia 162 em học sinh thành các đội, thì không có đội nào không đủ 9 học sinh.

Câu 2.14: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay dấu * bởi một chữ số để số 345∗¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 trang 37 Câu 2.14

Bài làm:

a) Số 345∗¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 2 thì nó phải có tận cùng là chữ số chẵn.

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

b) Số 345∗¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Do đó 12 + * chia hết cho 3.

Mà 12 chia hết cho 3 nên * cũng chia hết cho 3

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0; 3; 6; 9

c) Số 345∗¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 5 thì nó phải có tận cùng là 0 hoặc 5

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0 ; 5

d) Số 345∗¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Do đó 12 + * chia hết cho 9

Vậy có thể thay * bằng chữ số 6

Câu 2.15: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng 3 chữ số 3, 0 , 4 hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện:

a) Các số đó chia hết cho 2

b) Các số đó chia hết cho 5

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 trang 37 Câu 2.15

Bài làm:

a) Các số chia hết cho 2:  304; 340 ; 430

b) Các số chia hết cho 5:  340; 430

Câu 2.16: Trang 37 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 trang 37 Câu 2.16

Bài làm:

Ta nhóm các chữ số sao cho tổng của chúng chia hết cho 3:

5 + 4 + 0 = 9; 4 + 2 + 0 = 6;

Các số cần tìm là: 504 ; 540 ; 405 ; 450 ; 420 ; 402 ; 240 ; 204

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết:  5 phút.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài 9: Dấu hiệu chia hết toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment