Đề thi Đường lối cách mạng Đảng CSVN – Có đáp án

Đề thi Đường lối cách mạng Đảng CSVN – Có đáp án do Hội Gia sư Đà Nẵng tổng hợp. Đề thi đường lối dành cho sinh viên các trường Đại học Đà Nẵng: Đại học ngoại ngữ, Đại học sư phạm, Đại học sư phạm, Đại học Kinh tế, Đại học sư phạm kỹ thuật, Khoa Y – Đại học Đà Nẵng…

Kho tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

ĐÁP ÁN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ở CUỐI BÀI VIẾT NÀY NHÉ!!!!!

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 1

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN - Đề 1
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 1

Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75

Đề số 1: Dành cho thí sinh có số thứ tự lẻ

Câu 1( 4 điểm):
Trình bày khái quát tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4-2001) đến Đại hội XI (01-2011).

Câu 2 (6 điểm):
– Trình bày quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới.
– Vai trò của sinh viên trong xây dựng nền văn hóa mới hiện nay.

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam – Đề 2

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN - Đề 2
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 2 – Gia sư Đà Nẵng

Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75

Đề số 2: Dành cho thí sinh có số thứ tự chẵn

Câu 1( 4 điểm):

Trình bày khái quát tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường từ Đại hội VI (12/1986) đến Đại hội VIII (6/1996).

Câu 2( 6 điểm):

 • Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới.
 • Những thành tựu đạt được trong hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kì đổi mới có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước?

Đề thi Đường lối CM Đảng CSVN – Đề 4 – Gia sư Đà Nẵng

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN - Đề 4
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 4 – Trung tâm gia sư Đà Nẵng

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Câu 2: (4 điểm)

 • Nêu các quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (3 điểm)
 • Anh (chị) làm rõ nội dung: lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị. (1 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Phân tích quan điểm: văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Đề thi Đường lối CM Đảng CSVN – Đề 5 – Gia sư tiếng Anh

Đề thi Đường lối CM Đảng CSVN - Đề 5
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 5 – Gia sư Tiếng Anh

Môn: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75 phút

Đề số 5: Dành cho thí sinh có số thứ tự lẻ

Câu 1 (4 điểm):

Phân tích nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 2 (6 điểm):

Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới.

Liên hệ với việc giải quyết vấn đề Biển Đông thời gian qua.

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 6 – Dạy kèm tại nhà Đà Nẵng

Đề thi Đường lối CM Đảng CSVN - Đề 6
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 6 – Dạy kèm tại nhà Đà Nẵng

Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75 phút

Đề số 6: Dành cho thí sinh có số thứ tự chẵn

Câu 1( 4 điểm):

Phân tích chủ trương của Đảng về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù giai đoạn 1939 – 1945.

Câu 2( 6 điểm):

 • Phân tích và làm rõ những điểm khác biệt giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.
 • Điểm khác biệt nào là cơ bản nhất?

Đề thi Đường lối CM Đảng Cộng sản Việt Nam- Đề 9

Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN - Đề 9
Đề thi Đường lối Cách mạng Đảng CSVN – Đề 9 – Hội Gia sư Đà Nẵng – Điện thoại: 0934490995 – Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Môn: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75 phút

Đề số 9: Dành cho thí sinh có số thứ tự lẻ

Câu 1 (4 điểm):

Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2 (4 điểm):

Trình bày mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Câu 3 (2 điểm):

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn?

Đề thi đường lối CM ĐCSVN – Đề số 10

Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Đề số 10
Đề thi Đường lối cách mạng Đảng CSVN – Đề số 10 – Hội Gia sư Đà Nẵng Điện thoại: 0934490995 Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian: 75 phút

Đề số 10: Dành cho thí sinh có số thứ tự chẵn

Câu 1 (4 điểm):

Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 2( 4 điểm):

Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 3( 2 điểm):

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức

Ghi chú:

– Sinh viên không được sử dụng tài liệu

– Sinh viên làm để chặn lẻ theo số thứ tự trong danh sách

Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Đề 2017

Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Đề số 2017
Đường lối cách mạng của ĐCSVN – Đề 2017

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Câu 2: (4 điểm)

 • Nêu các quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa thời kỳ đổi mới. (3 điểm)
 • Anh (chị) làm rõ nội dung xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài. (1 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Phân tích nội dung tư tưởng chỉ đạo: giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đề thi Đường lối CM ĐCSVN năm 2018

Đề thi 2018
Đề thi 2018

Câu 1 Giống đề 4 
Câu 2 Quan điểm cơ bản về hòa thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Đề 07
Câu :1 giống đề 5
Câu 2:
– Mục tiêu cơ bản và mục tiêu trước mắt của việc hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng XHCN
– Làm rõ nội dung quan điểm “giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa.
Câu 3: Phân tích về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế trong việc phát triển kinh tế. (Ko nhớ rõ câu hỏi nhưng ý câu hỏi là như vậy)

Đề 10
Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ
Câu 2:
– Nêu mục tiêu cơ bản và trước mắt về hoàn thiện KTTT.
– Phân tích nội dung phát triển KT đồng thời phát triển VH.
Câu 3:
Phân tích nội dung quan điểm Công nghiệp hóa gắn liền với hội nhập quốc tế.

ĐÁP ÁN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 4.434 times, 5 visits today)

Leave a Comment