Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 - 12: Bội chung, bội chung lớn nhất [Kết nối tri thức]

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – 12: Bội chung, bội chung lớn nhất [Kết nối tri thức]

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – 12: Bội chung, bội chung lớn nhất trang 49, trang 50, trang 51, trang 52, trang 53 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵnggia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Hoạt động 1: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, …}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, …}

Hoạt động 2: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

BC(6; 9) = {0; 18; 36; 54, …}

Hoạt động 3: Trang 49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6; 9) là 18

Luyện tập 1: Trang 50 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; …}

    B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; …}

Do đó BC(6; 8) = {0; 24; 48; …}

Vậy BCNN(6; 8) = 24

b) Vì 8.9 = 72 ; và ƯCLN(8; 9) = 1 nên BCNN(8; 9; 72) = 72

Vận dụng : Trang 50 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số tháng cần tìm chính là BCNN(6; 9)

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, …}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, …}

Nên BC(6; 9) = {0; 18; 36; 54, …}

Do đó BCNN(6; 9) = 18

Vậy sau ít nhất 18 tháng nữa thì hai máy được bảo dưỡng cùng một tháng.

2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Luyện tập 2: Trang 52 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Phân tích 15 và 54 ra thừa số nguyên tố:  15 = 3.5  ;  54 = 2.33

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

Vậy BCNN(15; 54) = 2.33.5=270

Do đó BC(15; 54) = {0; 270; 540; 810; 1080; …} nên bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là 0; 270; 540; 810

3. Quy đồng mẫu các phân số

Luyện tập 3: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1. a) Ta có BCNN(12; 15) = 60 nên ta lấy mẫu chung của hai phân số là 60. 

512=5.512.5=2560

715=7.415.4=2860

   b) Ta có BCNN(7; 9; 12) = 252 nên ta lấy mẫu chung của ba phân số là 252. 

27=2.367.36=72252

49=4.289.28=112252

712=7.2112.21=147252

2) a) Ta có BCNN(8; 24) = 24 nên:

38+524=3.38.3+524=924+524=1424=712

    b) Ta có BCNN(12; 16) = 48 nên:

716−512=7.316.3−5.412.4=2148−2048=148

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.36: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của

a) 5 và 7

b) 3, 4 và 10

Câu 2.36 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

a) Ta có BCNN(5; 7) = 35 nên BC(5; 7) = {0; 35; 70; 105; 140; 175; 210; …}

Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 5 và 7 là 0; 35; 70; 105; 140; 175

b) BCNN(3; 4; 10) = 60 nên BC(3; 4; 10) = (0; 60; 120; 180; 240; …)

Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 3, 4 và 10 là 0; 60; 120; 180

Câu 2.37: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm BCNN của:

a) 2.33 và 3.5

b) 2.5.72 và 3.52.7

Câu 2.37 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

a) 2.33 và 3.5

Ta thấy các thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 1 và 5

Vậy BCNN cần tìm là 2.33.5=270

b) 2.5.72 và 3.52.7

Ta thấy các thừa số nguyên tố chung là 5 và 7; thừa số nguyên tố riêng là 2 và 3

Vậy BCNN cần tìm là 2.3.52.72=7350

Câu 2.38: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45

b) 18, 27 và 4

Câu 2.38 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

a) 30 và 45

30 = 2.3.5  ;  45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và 5; thừa số nguyên tố riêng là 2

Vậy BCNN(30; 45) = 2.32.5=90

b) 18, 27 và 45

18 = 2.32  ;  27 = 33  ;  45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3; thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

Vậy BCNN(30; 45) = 2.33.5=270

Câu 2.39: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a⋮28 và a⋮32 

Câu 2.39 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 và a⋮28 và a⋮32 

Do đó a là BCNN(28; 32)

28 = 22.7

32 = 25

nên a = BCNN(28; 32) = 25.7 = 224

Câu 2.40: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh của lớp 6A

Câu 2.40 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ.

Nên số học sinh của lớp 6A là BC(3; 4; 9) 

Ta có BCNN(3; 4; 9) = 36

Do đó BC(3; 4; 9) = {0; 36; 72; …}

Mà số học sinh lớp 6A từ 30 đến 40 nên số học sinh lớp 6A là 36.

Câu 2.41: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Câu 2.41 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

Vì số cây hai đội trồng được như nhau mà mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây.

Nên số cây mỗi đội trồng được là BC(8; 11)

BCNN(8; 11) = 88

Do đó số cây mỗi đội trồng là BC(8; 11) = {0; 88; 176; 264; …}

Mà số cây trong khoảng từ 100 đến 200 nên số cây mỗi đội trồng được là 176 cây.

Câu 2.42: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn cún đáng yêu của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?

Câu 2.42 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Bài làm:

Số ngày ít nhất mà cún vừa được đi dạo, vừa được tắm là BCNN(2; 7) = 14 ngày

Câu 2.43: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) 9/12 và 7/15

b) 7/10;3/4 và 9/14

Câu 2.43 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Câu 2.40 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12
Câu 2.43 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12

Câu 2.44: Trang 53 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện các phép tính sau:

a) 711 + 57

b) 720−215

Câu 2.44 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12 trang 53

Câu 2.44 Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 6 bài 12 trang 53

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

  • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
  • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
  • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
  • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài 12: Bội chung, bội chung lớn nhất toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

(Visited 36 times, 1 visits today)

Leave a Comment